Conclusie na de Challenge Day

Met ons leerteam hebben wij samen een erg mooie Challenge Day achter de rug. Onze eerste presentatie was net iets minder goed dan onze twee presentatie, maar toch zijn we met de jury-prijs naar huis gegaan. Erg onverwacht, maar dat drukte de pret in ons leerteam niet!

Als afsluiter willen we een conclusie formuleren over de vorm en inhoud van ons beeld en scenario van 2030. Als eerste vonden wij ons scenario een mooie opbouw hebben en kregen we dit ook te horen van meerdere mensen. Ze konden duidelijk een doorlopende lijn zien door onze concrete backcasting op de afbeeldingen. Onze film van 2030 zorgde ook voor veel duidelijkheid over wat wij nou zien gebeuren in de toekomst. Hierbij werd door het publiek vooral het aspect van fysieke samenkomst in de open leercentra.

Kijkend naar ons gebruik van Biesta (2011), werden zijn elementen als een mooie liedraad gezien door het publiek. Wel gaf een oplettende toeschouwer aan dat het misschien niet de beste manier is om naar de toekomst te kijken, door een theorie te gebruiken die gericht op de maatschappij van vandaag. We vonden die een zeer goede opmerking die we ook willen meenemen wanneer wij in de toekomst weer opnieuw  ‘de toekomst zouden gaan voorspellen’. Over ons Biesta gebruik werd ook de vraag gesteld hoe wij in 2030 nou een balans willen gaan houden in zijn drie elementen. Als reactie hierop legden wij uit dat vooral de coach hier overzicht in houdt. Door zijn persoonlijke band met de lerende kan hij snel overzicht krijgen over de verhouding tussen de drie punten. Een andere vraag die gesteld werd, was het gebruik van robot’s in ons 2030 scenario. We hebben in ons 2030 beeld bewust weinig focus gelegd op technologie, maar eerder op de subjectivering en socialisering. Hierdoor leek het alsof de robots niet meer aanwezig zouden zijn. Dit is in onze ogen wel zo, maar staat deze minder centraal.
Daarnaast werd de oprechte zorg geuit over de mogelijkheid dat lerenden, door de vrijheid, veel eenzijdig zouden gaan ontwikkelen. Als reactie hierop verteld wij dat dit inderdaad de mogelijkheid was, maar wij dit juist ook wel bewust wilden. Wanneer mensen hun passies kunnen achtervolgen, zijn zij vaak beter in staat om hun levensweg te bewandelen en ook werk te doen waar zij gelukkig van worden. En wanneer dit uit de hand lijkt te lopen, zijn er nog de coach en de overheid die met systemen de ontwikkeling van lerenden kunnen sturen.

Als laatste kregen wij tijdens onze presentatie een mooie discussie over de rol van een MLI’er in de toekomst. Als reactie hierop kwam al gauw naar boven dat er een grote kans in zit dat voortaan alle leerkrachten een master zullen moeten hebben om les te mogen geven. Zeker als je de trend uit het HBO zou doortrekken om te eisen dat alle leerkrachten een master moeten hebben.

2015-04-202

Overkoepelende conclusie:
Wij vinden ons scenario, zelf na reacties, nog steeds sterk. Wij zien nog steeds een toekomst in waarbij socialisering en subjectivering niet moet worden vergeten en waarbij lerenden ook meer vrijheid krijgen. De uiteindelijk vorm waarin dit zal ontwikkelen is voor ons ook nog een beetje wazig, zeker met de vele en snelle ontwikkelingen in onze maatschappij. Maar dat wij als MLI’ers een belangrijke rol kunnen vervullen bij de processen die hiertoe leiden, is voor ons meer dan duidelijk geworden.

Groepsproces
Tijdens de afgelopen weken hebben wij elkaar leren kennen als allemaal fijne mensen. De laatste momenten van de Challenge Day hebben we daarom vooral besteed aan het afsluiten en te blijken hoe erg we elkaar zijn gaan waarderen na zo’n samenwerkingsproces. Hiervoor hebben we elkaar ook met steekwoorden beschreven die blijk geven van iets meer fijne, bijzondere en mooie eigenschappen in het groepsproces.

JeannyOrganisator – Warm – Cool

CindyDoorzetter, team-player, warm, wandelende-encyclopedie

 alexICT-kunstenaar, energiek, Less-is-more, vertaler

SuzanProcesbewaker, kritisch-opbouwend, verantwoordelijk

RikVrolijk, Gun-factor, luisterend-oor

Betrokken – Sfeermaker – Emotioneel – OplosserErik

Conclusie:
We hebben enorm goed, gedreven, resultaatgericht en vooral prettig samengewerkt! Een mooi blok om op terug te kijken.

Advertisements

De bouwblokken voor 2030: vijf waarden

Aan de hand van de waardenladder opdracht, zijn wij individueel op ons blog bezig geweest met het beschrijven van onze eigen waarden van het door ons eigen gekozen scenario. Voor diegene die niet meer weten wat het door ons gekozen scenario inhoud, een korte samenvatting:

In 2030 leert men niet meer voor een specifiek beroep, maar leert de lerende in een volledig gepersonaliseerd curriculum binnen én buiten school mogelijk specifiek, maar vooral generieke vaardigheden ook wel de 21st century skills genoemd (Voogt & Roblin, 2010). Daarbij staat de leerkracht als persoon centraal. Waar sommige denken dat de leerkracht uit het zicht zal verdwijnen, zien wij dat de leerkracht juist essentieel is om het leerpad samen met een lerende uit te stippelen en relationele verbondenheid in balans te houden met de individualisering die technologie met zich mee kan brengen. Uiteindelijk is dit alles ter bevordering van de zelfontplooiing van de lerende.

De onderstaande waarden hebben wij geformuleerd op basis van de door ons zelf gekozen waarden. We hebben tijdens dit proces ervaren dat wij veel dezelfde ideeën hadden over de waarden.

1 De leerkracht is van essentieel belang om de brug te slaan tussen het leren en de lerende voor zich. Hij inspireert, ondersteunt en stuurt richting levenslang leren
2 Onderwijs moet zich aansluiten op de behoeftes die een lerende intrinsiek uit. Keuzevrijheid op persoonlijke ontwikkeling. Leren is een middel om een doel te bereiken die de lerende zichzelf stelt.
3 Een mens dient als mens behandeld te worden en niet als een computer met cijfers. Daarbij is er respect voor autonomie en ontwikkelingsproces. Iedereen mag op eigen wijze zich ontwikkelen.
4 Leren moet plaats-onafhankelijk en afhankelijk plaats kunnen vinden. De lerende kan zelf bepalen waar en hoe hij zich ontwikkelt
5 Er moet een focus liggen op de ontwikkeling van generieke, vakoverstijgende vaardigheden die lerenden kunnen gebruiken om hun ontwikkeling zelf te sturen.

Game-Set-Match beoordeling

Leerteam  Game-Set-Match door Cindy  
Criteria Feedback Punt:Maximaal 0.6 per item x 12= 8 punten totaal
Er is een sector-overstijgende beschrijving van de vier mogelijke toekomstscenario’s De kwadranten worden vanuit alle onderwijssectoren uitgewerkt 0,6
Er worden verschillende ontwikkelingen beschreven die gerelateerd zijn aan veranderingen binnen onderwijs en verbindingen gelegd met maatschappelijke trends Er worden ontwikkelingen geschetst die gerelateerd zijn aan veranderingen in het onderwijs en de maatschappelijke trends 0,6
De scenario’s zijn inhoudelijk consistent en komen overeen met kwadrantextremen De drijvende kracht in scenario 4 is collectief, de leerroute met oog voor de maatschappij van de lerende is echter individueel. Dit lijkt elkaar een beetje te bijten. 0,4
De scenario’s worden uitgeschreven vanuit het perspectief van de toekomst (alsof we al in 2030 zijn) Prima belicht vanuit 2030 0,6
In de scenario’s is teruggeblikt blikken op hoe de dingen zijn gelopen met gebruik van de speculatieve methode van back-casting. Het terugblikken vanuit back-casten komt minder uit de verf 0,2
Er worden feiten en voorspellingen die de scenario’s ondersteunen gebruikt De gebruikte literatuur ondersteunt de feiten 0,6
De scenario’s zijn aannemelijk Jazeker 0,6
De 4 scenario’s zijn onderling voldoende verschillend van elkaar Alle scenario’s hebben hun eigen focus. Ik vind dat in scenario 1 & 4 voor de lerende wel sterke overeenkomsten zijn 0,4
De scenario’s zijn spannend en aantrekkelijk Gezien de enorm sterke ontwikkelingen in technologie denk ik dat nog spannender kan/mag 0,5
De scenario’s zijn m.b.v. theorie onderbouwd Voldoende literatuur gebruikt ter onderbouwing 0,6
Er is duidelijke verbinding met de drijvende krachten. De focus van elk scenario komt overeen met de drijvende krachten 0,6
Onderbouwd met realiteitszin Scenario lijken heel reëel en worden prima onderbouwd 0,6
    Eindcijfer: 6,3

Pooh beoordeling

Leerteam  POOH door Rick 
Criteria Feedback Punt:Maximaal 0.6 per item x 12= 8 punten totaal
Er is een sector-overstijgende beschrijving van de vier mogelijke toekomstscenario’s De scenario’s zijn overstijgend uitgewerkt. Bij scenario 3 echter wat minder goed terug te zien. 0,5
Er worden verschillende ontwikkelingen beschreven die gerelateerd zijn aan veranderingen binnen onderwijs en verbindingen gelegd met maatschappelijke trends Er worden diverse ontwikkelingen beschreven die invloed hebben of kunnen hebben binnen het onderwijs. 0,6
De scenario’s zijn inhoudelijk consistent en komen overeen met kwadrantextremen Er is een gedegen onderbouwing al zou meer literatuur de scenario’s kunnen versterken. De scenario’s zijn goed op elkaar afgestemd. 0,5
De scenario’s worden uitgeschreven vanuit het perspectief van de toekomst (alsof we al in 2030 zijn) In de meeste scenario’s wel. Bij scenario 1 echter wat minder goed terug te zien. 0,5
In de scenario’s is teruggeblikt blikken op hoe de dingen zijn gelopen met gebruik van de speculatieve methode van back-casting. Mag sterker naar voren komen. Bij het ene scenario is er meer sprake van back-casting, dan bij de ander. 0,3
Er worden feiten en voorspellingen die de scenario’s ondersteunen gebruikt De literatuur is goed ondersteunend. Meer literatuur en meer diversiteit zou echter mogen. 0,5
De scenario’s zijn aannemelijk Nagenoeg alle scenario’s zouden toekomst kunnen hebben. 0,6
De 4 scenario’s zijn onderling voldoende verschillend van elkaar Er zijn gedegen verschillen tussen de verschillende scenario’s. Mooi gedaan. 0,6
De scenario’s zijn spannend en aantrekkelijk De scenario’s zijn beknopt omschreven, maar wel zo dat de essentie duidelijk is. Ik ben nieuwsgierig geworden naar een uitgebreidere toelichting. 0,6
De scenario’s zijn m.b.v. theorie onderbouwd Prima literatuur gebruikt en grotendeels actueel. 0,5
Er is duidelijke verbinding met de drijvende krachten. De drijvende krachten zijn prima omschreven, al komt de verbinding met de drijvende kracht van de virtuele school minder duidelijk naar voren. 0,4
Onderbouwd met realiteitszin De onderbouwing vanuit literatuur maken de scenario’s aannemelijk. 0,6
    Eindcijfer: 6,2

Beoordeling up to the future

Leerteam  Up to the Future  door Eric 
Criteria Feedback Punt:Maximaal 0.6 per item x 12= 8 punten totaal
Er is een sector-overstijgende beschrijving van de vier mogelijke toekomstscenario’s Duidelijk sectoroverstijgend onderbouwd met literatuur.Er worden sectorgerichte voorbeelden genoemd, maar meer ter verduidelijking. 0.6
Er worden verschillende ontwikkelingen beschreven die gerelateerd zijn aan veranderingen binnen onderwijs en verbindingen gelegd met maatschappelijke trends Ook hier hebben jullie diverse ontwikkelingen benoemd en steeds teruggepakt op de betekenis hiervan. Prima 0.6
De scenario’s zijn inhoudelijk consistent en komen overeen met kwadrantextremen Ja. Enerzijds reële scenario’s, anderzijds hadden jullie de extremen meer mogen opzoeken met iets meer gedurfde scenario-delen. 0.4
De scenario’s worden uitgeschreven vanuit het perspectief van de toekomst (alsof we al in 2030 zijn) Goed gedaan, afwisselend beschreven vanuit verleden (backcasting) steeds weer naar nu(2030) 0.6
In de scenario’s is teruggeblikt blikken op hoe de dingen zijn gelopen met gebruik van de speculatieve methode van back-casting. Zie hierboven. Duidelijk gedaan en onderbouwd met literatuur of actualiteiten 0.6
Er worden feiten en voorspellingen die de scenario’s ondersteunen gebruikt Steeds beknopt maar duidelijk en reëel omschreven 0.6
De scenario’s zijn aannemelijk Prima 0.6
De 4 scenario’s zijn onderling voldoende verschillend van elkaar Hierin hadden jullie iets meer de randen kunnen opzoeken. Het bleef voor ons wat naar het midden neigen. 0.4
De scenario’s zijn spannend en aantrekkelijk Aansluitend bij bovenstaande hebben jullie het wat veilig gehouden. 0.5
De scenario’s zijn m.b.v. theorie onderbouwd Uitgebreide literatuur en actualiteiten vanuit tv en college’s. 0.6
Er is duidelijke verbinding met de drijvende krachten. Zeker herkendbaar, maar mocht explicieter benoemd worden. 0.5
Onderbouwd met realiteitszin Goed te volgen en voor te stellen, dus prima 0.6
    Eindcijfer: 6.7